Utrzymanie obiektów budowlanych

Obowiązki właściciela, zarządcy obiektu budowlanego.

Zgodnie z rozdziałem 6 Utrzymanie obiektów budowlanych Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. PRAWO BUDOWLANE podstawowym obowiązkiem każdego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego jest utrzymywanie i użytkowanie obiektu w należytym stanie technicznym i estetycznym. Dodatkowo obiekt należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska (art. 5 ust. 2 ustawa Prawo budowlane). Dotyczy to nie tylko obiektów przemysłowych ale również budynków wielorodzinnych mieszkalnych.

Kontrole okresowe.

Aby utrzymać obiekt w należytym stanie należy systematycznie kontrolować stan techniczny obiektu. Wymaga to najczęściej zlecenia tych prac odpowiednim specjalistom, którzy na koszt właściciela (lub zarządcy) dokonają okresowych kontroli stanu technicznego obiektu.

Obiekty budowlane zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. PRAWO BUDOWLANE powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowym zgodnie z tabelami przedstawionymi poniżej:

Budynki o powierzchni zabudowy do 2000m2.

Lp

Rodzaj przeglądu

Podstawa prawna

Częstotliwość

1

Kontrola okresowa sprawdzenia stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu.

Art. 62. ust. 1 pkt. 1a

Raz w roku

2

Kontrola okresowa sprawdzenia stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska.

Art. 62. ust. 1 pkt. 1b

Raz w roku

3

Kontrola okresowa sprawdzenia stanu technicznego instalacji gazowych.

Art. 62. ust. 1 pkt. 1c

Raz w roku

4

Kontrola okresowa sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Art. 62. ust. 1 pkt. 1c

Raz w roku

Obiekty budowlane o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m 2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000m2.

Lp

Rodzaj przeglądu

Podstawa prawna

Częstotliwość

1

Kontrola okresowa sprawdzenia stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu.

Art. 62. ust. 1 pkt. 3

Dwa razy w roku ( do 31 maja i 30 listopada)

2

Kontrola okresowa sprawdzenia stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska.

3

Kontrola okresowa sprawdzenia stanu technicznego instalacji gazowych.

4

Kontrola okresowa sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

UWAGA! Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli.

Budynki bez względu na wielkość powierzchni zabudowy.

Lp

Rodzaj przeglądu

Podstawa prawna

Częstotliwość

1

Kontrola okresowa sprawdzenia stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.

Art. 62. ust.1 pkt. 2

Raz na 5 lat

2

Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Art. 62. ust.1 pkt. 2

Raz na 5 lat

3

Kontrola okresowa sprawdzenia stanu technicznego kotłów opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW

Art. 62. ust. 1 pkt. 5a

Raz na 2 lata

4

Kontrola okresowa sprawdzenia stanu technicznego kotłów opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności 20 kW do 100 kW oraz kotłów opalanych gazem.

Art. 62. ust. 1 pkt. 5a

Raz na 4 lata

5

Kontrola okresowa polegająca na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji, ich wielkości w stosunku do wymagań użytkowych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.

Art. 62. ust. 1 pkt. 6

Raz na 5 lat

 

6

Kontrola sprawdzenia stanu bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Art. 62. ust. 1 pkt. 4

W przypadku wystąpienia takich uszkodzeń

Kontrole powinny być dokonywane przez osoby mające odpowiednie uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności!

Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych, gazowych i urządzeń chłodniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 c, pkt 2 i pkt 6 oraz ust. 1 b, mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.

Kontrole stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 c, powinny przeprowadzać:

  • osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;
  • osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz od kominów przemysłowych, kominów wolnostojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowych jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych;

Kontrole stanu całego budynku lub elementów takich jak dachy, ściany i instalacje może przeprowadzać osoba mająca uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej (nie musi być to osoba z uprawnieniami rzeczoznawcy budowlanego! )

Książka obiektu budowlanego.

Obowiązek jej założenia i prowadzenia został określony w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku (Dz.U. Z dnia 10 lipca 2003 r.).

"Książka obiektu budowlanego" winna być prowadzona dla każdego wyodrębnionego obiektu oddzielnie, a więc ilość książek powinna odpowiadać ilości użytkowanych obiektów. Obowiązek ten nie dotyczy właścicieli i zarządców:

  • budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
  • obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego;
  • obiektów budowlanych wymienionych w art. 29 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane;
  • dróg lub obiektów mostowych, jeżeli prowadzą książkę drogi lub książkę obiektu mostowego na postawie przepisów o drogach publicznych;

Książka obiektu budowlanego nie może być prowadzona w systemie komputerowym. Powinna być udostępniona w miejscu jej prowadzenia i przechowywania. Właściciel lub zarządca obiektu może powierzyć obowiązek prowadzenia książki konkretnej osobie fizycznej. Upoważnienie winno być udzielone na piśmie.

Zarówno książka obiektu budowlanego jak i inne dokumenty związane z użytkowaniem obiektu mogą być przedmiotem zainteresowania sądu i stanowić dowód w postępowaniu sądowym. Zakładając książkę obiektu budowlanego istniejącego od lat, rejestrowany jest stan rzeczywisty dokumentacji podlegającej dołączeniu do książki, a więc taki jaki jest w dniu jej założenia. Decyzję o ewentualnym odtworzeniu brakującej dokumentacji bądź innych dokumentów i instrukcji może podjąć właściciel lub zarządca obiektu. Obiekty nowe, z chwilą odbioru ostatecznego i przekazania do użytkowania winny mieć założoną książkę obiektu budowlanego do której należy dołączyć: pozwolenie na budowę, kopie dziennika budowy, dokumentację powykonawczą i zgodę na użytkowanie obiektu.

W zakładce Druki do pobrania znajduje się wzór Książki Obiektu Budowlanego.