Status prawny

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy jest jednostką pomocniczą Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który jest organem  nadzoru powołanym do kontrolowania i przestrzegania przepisów prawa budowlanego. Organem wyższego stopnia jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.
 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego działa na podstawie:
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010, Nr 243, poz. 1623 ze zmianami),
- ustawy z dnia 13 października 1998 r. o przepisach wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998, Nr 133, poz. 996),
- ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. z 1998 r., Nr 106, poz. 668)
 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego realizuje zadania nadzoru budowlanego na obszarze powiatu oławskiego obejmujące w szczególności:
- postępowania w sprawie budowy obiektów budowlanych bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia,
- kontrola zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę,
- badanie przyczyn powstałych katastrof budowlanych,
- sprawdzanie utrzymania obiektów budowlanych w odpowiednim stanie technicznym,
- kontrola użytkowania obiektów budowlanych zgodnie z przeznaczeniem, bądź użytkowanych w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, środowisku lub bezpieczeństwu mienia,
- przyjmowanie zgłoszeń o rozpoczęciu robót budowlanych,
- przyjmowanie do użytkowania wybudowanych obiektów budowlanych,
- prowadzenie postępowań egzekucyjnych wobec niewykonanych decyzji wydanych przez organ nadzoru.