Polityka prywatności

Klauzula informacyjna w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że: 

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy z siedzibą w Trzebnicyprzy ul. Leśnej 1, telefon kontaktowy 71 387 95 71, e-mail: pinb@powiat.trzebnica.pl.

II. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych - e-mailempinb@powiat.trzebnica.pl, pod numerem telefonu 71 387 95 72, lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt I. 

III. Cele i podstawy przetwarzania

Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane:

1. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa zgodna z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

2. przetwarzanie jest niezbędne do zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (podstawa zgodna z art. 6 ust. 1 lit. e RODO); 

3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

IV. Okres przechowywania danych 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy.

V. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

• prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych;

• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Państwo danych osobowych jest wymogiem ustawowym.  

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.